Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Política de privacitat i cookies

La present política de privacitat és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei Orgánica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels drets digitals (LOPDGDD), així com en el que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les pogueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privacitat de les seues dades personals. Les dades personals facilitades són necessaries per a prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada d’aquestes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o ilícite i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-li de manera transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza aquesta organització.

 

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

IDENTITAT: ASSOCIACIÓ DE MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ CIF: G61514162
DOMICILI: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 610, 1º 2ª, 08007 BARCELONA, BARCELONA.

E-MAIL: INFO@AMIC.MEDIA

 

II.- DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
1.- Les dades personals facilitades no seran objecte de cessió llevat que així es dispose en els tractaments específics.

2.- Opcionalment, per a la contratació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l’enviament d’e-mails, de comunicació, així com altres serveis informàtics relacionats, les dades personals

podran ser:

– Cedits a empreses de serveis informàtics situades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,

– Transferits a empreses de serveis informàtics situades fora del EEE acollits a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtindre més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Opcionalment, a administracions i demés organismes quan siguen requerits en compliment d’obligacions legals.

 

III.- BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
En cada tractament específio de dades personals l’informarem de la base legal que el legitima.

IV.- DRETS

DRET D’ACCÉS

És el dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si están tractant o no dades personals que concerneixen l’interessat i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracte, els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la llimitació de tractament de dades personals relatives a l’interessat o a oposar-se a aquest tractament, dret a presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protección de Dades (AEPD), l’existència, si escau, de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan es transferisquen dades tercers països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

DRET DE RECTIFICACIÓ

És el dret a sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incomplets. Cal tindre en compte que en facilitar-nos les dades personals per qualsevol vaig veuréa, garanteix que són certs i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació d’aquests. Per tant qualsevol dany causat per motiu d’una comunicación d’informació errònea, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l’interessat.

DRET DE SUPRESSIÓ

És el dret a sol·licitar la supressió de les seues dades personals quan, entre altres supòsits, ja no són necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats, o aquestán sent tractats d’una altra manera o retire el consentiment. Cal tindre en compte que no procederà la supressió quan el tractament de les dades personals siga necessari, entre altres supòsits, per al compliment d’obligacions legals o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A lA LLIMITACIÓ

És el dret a sol·licitar la llimitació del tractament de les seues dades personals, la qual cosa suposa que en determinats casos puga sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seues dades personals o que els conservem més allà del temps necessari quan puga necessitar-lo.

DRET A RETIRAR EL CONSENTIMENT

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat en marcar “He llegit i accepte la política de privacitat” en qualsevol moment i segons s’especifica en l’apartat corresponent “Exercici de drets” o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tindre en compte que aquest dret no surtirà efectes si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una obligació legal, la execució i el manteniment d’una relació contractual, o per a la formulacin, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectará la licitud del tractament basat en
el consentiment previ a la seua retirada.

DRET A la PORTABILITAT

És el dret a rebre les dades personals que li incumbisquen i que ens haja facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el seu consentiment i s’efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

DRET D’OPOSICIÓ

És el dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals sobre la base del interés legítim nostre. No continuarem tractant les seues dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

Si considera que tractem les seues dades personals d’una manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php

EXERCICI DE DRETS

Pot exercir els drets que li assisteixen a través de carta a la dirección postal a dalt indicada o a través de l’e-mail INFO@AMIC.MEDIA, adjuntant en tots dos casos copia del seu NIF/NIE/Passaport o document anàlog.

V.- TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.
DISPOSICIONS GENÈRIQUES

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats pel que es compleix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són els estrictament necessaris, la negativa a facilitar-los implicaría no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

FORMULARI DE CONTACTE

Les dades personals seran tractades per a canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions d’usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés en marcar “He llegit i accepte la política de privacitat”.

Les dades personals es conservarán per un període de dos anys des del moment en què deixen de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que li assisteixen com a interessat.

Formulari Comunicacions Comercials o Newletter

Les dades personals seran tractades per a gestionar la suscripció a la nostra Newsletter, incloent l’enviament
d’informació personalitzada o no sobre els nostres productes o serveis a través de diversos mitjans com a telèfon, correu electrònic, SMS, aplicacions per a dispositius móvils, *així com per qualsevol procediment analògic. Cal tindre en compte que aquest tipus de tractament de dades pot comportar l’anàlisi del seu perfil d’usuari per a determinar quines són les seues preferències i així poder fer-li arribar informació més adequada als seus interessos.

Pot sol·licitar la baixa per a aquesta mena de tractament, en funció del mitjà emprat, de la següent forma:

Correu electrònic: A través de l’enllaç a aquest efecte que trobará en cadascuna de les comunicacions electròniques o mitjançant procediment analògic especificat en la comunicación comercial.
WhatsApp (altres apps): Sol·licitant la baixa a la suscripció.
SMS: Sol·licitant la baixa a la suscripció.
La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés prestat: en marcar “He llegit i accepte la política de privacitat” en la web, a través de document físic o a través de correu electrònic, segons cada cas.

Cal tindre en compte que en cas que el mitjà emprat siga WhatsApp les dades personals seran cedides a WhatsApp Ireland Limited la qual està situada dins del EEE.

Les dades personals es conservarán mentre no retire el consentiment segons la forma indicada en el present apartat.

Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies i/o tecnologies similars pròpies, que emmagatzemen i recuperen informació quan navegues. A continuación pot consultar les cookies i/o tecnologies similars utilitzades en aquest lloc web.

COOKIES PRÒPIES
Tècniques o necessàries

Les cookies tècniques o estrictament necessàries són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella s’ofereixen, com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, gestionar el pagament, controlar el frau vinculat a la seguretat del servei, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difussió de video o so, habilitar continguts dinàmics (per exemple, animació de càrrega d’un text o imatge), compartir continguts a través de xarxes socials o personalitzar la interfície d’usuari sempre que siga aquest qui trie les opcions de personalització que desitge. La base legal que legitima aquest tractament és la execució i manteniment del servei sol·licitat per l’usuari. Aquestes cookies permaneixeran actives mentre l’usuari romanga en el lloc web.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Pot consultar més informació sobre el tractament de les seues dades personals accedint a nostra Política de Privacitat